Kom och säg vad Du helst vill att föreningen ska syssla med. Berätta gärna om Du själv vill bidra i föreningen i smått eller stort ( obs! Du behöver inte vara med i styrelsen för att du deltar på mötet)
Tisdagen den 21 februari på Folkuniversitet i Falun ?
Årsmöte: 18,30 -19,30
Socialdans och fika för alla kl: 19,30-21,00
Föreningen bjuder på fika ! (tacka ja på FB så vet vi ungefär hur mycket vi ska köpa)
Följande ärenden skall behandlas på årsmötet:
• Mötets öppnande
• Mötets behörighet
• Val av mötets ordförande
• Val av mötets sekreterare
• Val av två personer att justera mötets protokoll
• Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
• Ekonomisk berättelse för föregående år
• Revisorns berättelse för föregående år
• Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
• Val av årets styrelse
• Val av årets revisorer
• Val av valberedning
• Årets verksamhetsplan
• Årets budget
• Under året inkomna frågor och övriga frågor
• Mötets avslutande
Välkomna!
Anders, Katarina, Muhsen, Ingela och Filipa