Förslag till verksamhetsberättelse 2016 publiceras härmed inför årsmötet:

Under 2016 har föreningen arrangerat följande aktiviteter: 
Årsmöte (22 mars) med socialdans i Folkuniversitets lokaler. Ett 10-tal personer deltog vid en trevlig kväll.

Föreningen presenterade under våren ett nytt koncept på Wasabryggeriet; Cafe Cantante med egen logotyp och två dansgolv Kizomba/bachata och salsa. Konceptet genomfördes fyra ggr under året. Den 19 mars spelade ett livebandet med flera kända svensk-cubanska musiker och Arturo Rojas Englund och Mikaela Wessen höll en mycket uppskattad workshop (24 deltagare) i cubansk salsa samma dag hos Dansa med Sanna. På socialdansen deltog ett 40-tal personer. Den 7:e maj höll Alberto Anturi en workshop med god kvalitet i Bachata. Många var dock bortresta över kristi him varför det endast var 14 betalande. På kvällen var det socialdans med Helena Backen som DJ och intro av Jamie Sotologa. Ca 25 deltagare. Den 19:e sept samt den 11 november spelade bandet Los Qautros son med kända cubanska musiker från den svenska salsascenen. I sept kom en relativt stor publik (45 personer) medan det i november kom endast ca 28 personer. Samma dagar hölls en favorit i repris med Arturo Rojas Englund och Carin Jungholm samt i november en grundkurs i salsa med Alberto Anturi. Båda gav mycket god uppslutning med ca 28 personer. Deltagarna i grundkursen gick in gratis på kvällen (6 personer) och har bjudits in särskilt till vårens kurs hos Dansa med Sanna.

Under hösten arrangerade föreningen en två- dagars workshop med Fredric Haziz i Slätta idrottsanläggnings danslokal samt social på kvällen på Lilltorpet. Uppslutningen var god (24 deltagare) och arrangemanget uppskattat.

Föreningen arrangerade i år många sommardanser. Tre stycken på Främby udde och tre stycken i Liljekvistska parken. Alla med gratis inträde. På Främby udde anlitade vi DJ Passion från Malmö som tillfälligt jobbade i Borlänge över sommaren. I Liljekvistiska parken spelade DJ Soto en gång och övriga ggr spelade vi spotifylista. Stämningen har varit god och uppslutningen varierande.

Under våren och hösten har föreningen även hållit träningsdanser i Kizomba på tisdagkvällar på Folkuniversitet med varierande uppslutning på mellan 4-12 deltagare (liten lokal) och ordnat flera spontana socials i Kizomba.

Under våren turades även ett antal medlemmar om att vara värdar på Mambito social hos Dansa med Sanna för att välkomna nya dansare och avlasta Sanna och Gilbert. T-shirtar trycktes upp för bl a detta syfte.

På kulturnatten den 2:a dec höll föreningen en salsaintro med hjälp av Jaime Sotolongo med endast en deltagare. Sannolikt brast det i marknadsföreningen inför eventet då det året innan kom över 25 personer.

Marknadsföringen har f ö 2016 helt skötts via Facebook och Betalningarna har huvudsakligen kunnat skötas via Swisch vilket underlättar administrationen.
Styrelsen har hållit 5 möten varav 2 fysiska, a 1-2 timmar.

Föreningen har även i år samarbetat med Folkuniversitet och fått bidrag genom gratis lån av lokaler och mindre ekonomiska bidrag för kulturaktiviteter samt genom lån av anläggning från Borlänge kommun vid flera tillfällen. 
Ekonomiskt har föreningen gått med förlust eftersom det inte är möjligt att ta ut det pris eller få den mängd publik som det kostar att ta hit liveband även om banden är av hög kvalitet. Sommardansena har varit gratis och dessutom har Främby udde generöst stått för två av tre DJ-arvoden.

Workshoparna har delvis under hösten kompenserat denna förlust eftersom de normalt budgeteras till en självkostnad för knappt 20 personer och det under nästan hela året blivit fler anmälda. Vi kan konstatera att uppslutningen inte blir större vid liveband än DJ.

Styrelsen ville dock prova konceptet med liveband fullt ut mot bakgrund av att föreningen har haft god ekonomi under många år vilket gör det möjligt att tillfälligt ta risken. Styrelsen är nu eniga om att DJ och workshops är ett lämpligt upplägg för Dalapubliken och att det lilla formatet är nog så uppskattat som det större men styrelsen är givetvis öppna för alla förslag från medlemmar även i fortsättningen.

Föreningens mål är att skapa goda möjligheter för sina medlemmar att dansa. Föreningen har ordnat många fler socialdanstillfällen och fler workshops och kurser än planerat. För 2016 liksom 2015 fanns också ett särskilt mål att öka antalet medlemmar som går ut på socialdanserna samt bidra till att fler börjar dansa salsa.

Målet att skapa goda möjligheter för medlemmarna att dansa bedömer styrelsen vara uppnått med god marginal i och med det stora antalet och den stora variationen i utbudet. Målet att locka flera att socialdansa och fler nybörjare till salsan är svårt att bedöma om det är uppnått. Styrelsen kan konstatera att vikten av att det varje termin hålls grundkurser och att de som går grundkurserna kommer ut och dansar är avgörande. Enstaka workshops räcker inte. De senaste två åren har endast två terminsgrundkurser hållits och få från dessa går ut och dansar trots uppmuntran. Styrelsen bedömer att det föreningen gjort bidragit positivt även om salsan i Dalarna har haft en nedåtgående trend de senaste åren av många olika skäl. Det krävs dock ytterligare insatser för att säkerställa fler anhängare till salsan och övriga latindanser i Dalarna. Styrelsen har även haft ambitionen att hitta en restaurang som är intresserad av att ha dans med syftet att genom att vara på ett ställe som är öppet för allmänheten locka en bredare publik. Detta har ännu inte lyckats sedan La Coya stängde.

Tack alla medlemmar för ett roligt dansår!
Muhsen, Anders, Filipa, Ingela, Katarina

 

Dansfeber i samarbete med Folkuniversitetet

 

Dansfebers Festkommitté

 

Kontakta Dansfeber styrelse om du vill hjälpa till:

Via Facebook: förening dansfeber

Via e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Festkommitténs roll:

  • Söker möjligheter och samordnar dansevent i Falun med omnejd.
  • Samarbetar med dansarrangörer i Falun med omnejd när det gäller att sprida marknadsföring.
  • Bokar lokaler för event.
  • Samordnar behovsanalyser för vilka danser som är i tiden.
  • vid större event medverkar du med dina åsikter och synpunkter för att vi ska få bästa resultat på våra event.

 

Har du frågor och synpunkter, maila på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller använda kontaktformulärt!

Välkommen!

Stadgar för föreningen Dansfeber i Falun


§1 Namn

Föreningens namn är "Dansfeber" och är verksam i Dalarna.

§2 Bakgrund till föreningens bildande

När föreningen bildades 2010 hade dansintresset exploderat i Sverige. TV program som "Let's Dance", "Dansbandskampen" och "Do you think you can dance" hade gjort att det inne att dansa. I Falun fanns en handfull dansskolor/dansinstruktörer som lärde ut pardanser och intresset var stort. Problemet var att det inte fanns några dansrestauranger i Falun och knappt några i Dalarna som välkomnar dansare eller erbjuder danskvällar till en publik över 25 år. Förutom sommarens logdanser bestod utbudet av Stora Björn i Borlänge samt ett antal bystugor i kommunen som erbjöd motionsdanser och fikastund där man dansade till musik från en medhavd CD spelare.

§3 Syfte

Att föreningens medlemmar skall få dansa mer. Detta skall ske under trevliga, kvalitativa och ordnade former. Föreningen skall också verka som en ambassadör för att locka fler att börja dansa och ta del av den verksamhet som både dansskolor och föreningen "Dansfeber" bedriver.

§4 Verksamhet

• Föreningen skall löpande arrangera kvalitativa danskvällar och workshops för föreningens medlemmar. Detta kan ske i av föreningen tillfälligt eller fast hyrda lokaler eller i samarbete med annan samarbetspartner / näringsidkare. Föreningen ska dock alltid stå som arrangör av sammankomsten.

• Föreningen kan utöva verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

• Föreningen är religöst och partipolitiskt obunden.

• Föreningen skall vara oberoende och så långt det är möjligt samarbeta med dansskolor, dansinstruktörer och andra dansarrangörer.

§5 Alkoholpolicy

• Föreningens verksamhet skall präglas av hög kvalité, god känsla och gott omdöme. Även om medlemmarna i första hand är medlemmar för att dansa så skall de, om möjligt, även kunna erbjudas mat och alkoholdrycker.

• Utskänkning av alkoholhaltiga drycker får aldrig användas som ett argument för att locka besökare, t.ex. priserbjudande på alkohol. Man får däremot informera om alkoholförsäljning till de sammankomster som föreningen arrangerar.

§6 Fotopolicy

• Fotografering kommer att hända då och då. De som inte vill vara med på foton, de få säga till fotografen.

§7 Medlemsvärvning

• Föreningen värvar nya medlemmar via egen webbsida, e-post och personlig informationsspridning.

§8 Medlemskap och uteslutning

• Medlemskap kan beviljas enskilda personer vilka erkänner föreningens stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Den som kan kan uppvisa kvitto på inbetald medlemsavgift och av styrelsen inte är utesluten, anses vara medlem i föreningen och äger tillträde till de arrangemang som föreningen anordnar.

• Medlem som aktivt eller inaktivt motverkar och kan anses skada föreningen kan uteslutas ur föreningen av styrelsen.

• Medlem som vid föreningens sammankomster uppträder störande p.g.a alkoholförtäring skall kunna uteslutas ur föreningen. Styrelsen fattar beslut i samråd med ansvarig person vid respektive danstillfälle men denna person äger inte rösträtt i ärendet om denne inte är styrelseledamot.

§9 Medlemsavgift

Medlemsavgift erlägges till föreningen i enlighet med styrelsens beslut.

§10 Vänföreningar

Styrelsen äger rätt att teckna samarbetsavtal med andra dansföreningar "vänföreningar" där deras medlemmar erbjuds reducerad medlemsavgift i "föreningen "Dansfeber".

§11 Sponsorpolicy

Föreningen äger rätt att samarbeta med sponsorer som ger ekonomiskt bidrag till föreningen eller står för delar av föreningens kostnader vid olika arrangemang. Dessa sponsorer skall om de så önskar skall namnges och premieras före liknande företag organisationer som inte är sponsorer.

§12 Beslutande organ

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

§13 Revision

En revisor och revisorssuppleant väljs av årsmötet per räkenskapsår. Ingen av dem får ingå i styrelsen. Föreningen skall senast tre veckor innan årsmötet överlämna föreningens bokföring, samtliga mötesprotokoll samt medlemsmatrikel till revisorerna. Revisorerna skall senast en vecka innan årsmötet överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

§14 Valberedning

Årsmötet väljer valberedning inför kommande verksamhetsår. Den skall bestå av 3 personer och dessa får ej ingå i styrelsen. Deras uppgift är att senast tre månader innan kommande årsmöte kontakta sittande styrelse och revisorer med en förfrågan om eventuellt fortsatt engagemang inför kommande år. Om behov uppstår skall valberedningen, hitta nya kandidater till styrelsearbete, revisorsposterna samt valberedning inför nästa års årsmöte. Valberedningen har full rätt att föreslå nya personer till årsmötet som är högst beslutande. Valberedningen skall presentera sina kandidater till styrelsen senast 1 vecka innan årsmötet.

§15 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast tre månader efter avslutat räkenskapsår och skall påannonseras på föreningens hemsida senast 2 veckor innan mötet.

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte.

• Mötets öppnande

• Mötets behörighet

• Val av mötets ordförande

• Val av mötets sekreterare

• Val av två personer att justera mötets protokoll

• Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

• Ekonomisk berättelse för föregående år

• Revisorns berättelse för föregående år

• Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

• Val av årets styrelse

• Val av årets revisorer

• Val av valberedning

• Årets verksamhetsplan

• Årets budget

• Under året inkomna frågor och övriga frågor

• Mötets avslutande

§16 Extra årsmöte

Styrelsen kan, om de anser det vara nödvändigt, när som helst kalla till extra årsmöte. Där kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§17 Regler för rösträtt och beslutsfattande

Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmöte. Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet styrelseledamöter deltar vid mötet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har avgörande röst vid lika röstetal. Om endast minsta antalet ledamöter är närvarande för att vara beslutsfattande krävs samtycke i ärendet.

§18 Styrelsens sammansättning

• Styrelsen tar tillvara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens

framåtskridande i enlighet med dess stadgar.

• Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.

• Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.

• Styrelsen förbereder årsmöte, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmötet. De behandlar övriga frågor och förslag som kommer in på planerade verksamhetsmöten.

• Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt

2 ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs enligt följande:

• 1 Ordförande, 2 år

• 1 Sekreterare, 2 år

• 1 Kassör, 2 år

• 2 Ledamöter, 2 år

• 2 Suppleanter, 1 år

De styrelseledamöter som väljs på 2 år skall så långt det är möjligt väljas med överlappande mandatperioder.

§19 Firmateckning

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§20 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast ske efter att förslag inkommit till styrelsen från ledamöterna. Ordförande utlyser ett styrelsemöte där minst fem ledamöter måste närvara.

§21 Upplösning

• Styrelsen beslutar om föreningen skall upplösas oavsett medlemsantal. Detta kan endast ske genom ett extra styrelsemöte.

• Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen.

• Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar överlåtas till någon eller några av föreningens Vänföreningar eller föreningar med liknande syfte.

Dansfeber styrelsen! 

Ordförande: Katarina Noren
Festkommittens ordförande: Ana Filipa Lopes
Sekreterare: Muhsen Tomeh
Kassör: Ingela Johansson

Verksamhetsplanen som årsmötet godkände innebär att vi kommer att ordna 2-3 vinterdanser och 2-3 sommardanser som kompletterar övriga arrangörers planer. Vi har uppfattat att önskemål/ behov finns av danser av konceptet Mariannes/Downtown samt Danscafe bryggan men också någon typ av medlemsfest. Om det finns intresse och medlemmar som vill hjälpa till finns alla möjligheter att ordna mycket mer tex workshops, konserter e t c.

Nytt för i år är att det finns en festkommitte där vem som helst kan vara med oavsett om man vill bidra med en halvtimmes jobb i kassan eller stora ideer och mycket tid. Hör av er på Facebook till Sandy Monteiro ni som vill bidra!!

Budgetläget i föreningen är bra. Våra tillställningar under året med undantag av någon medlemsfest e t c ska gå plus minus noll och föreningens lilla buffert gör att vi kan ligga ute med pengar för arrangemang om det skulle behövas.

Nytt för i år är också att vi dragit ned på administrationen. Huvudinfokanalen är numera vår Facebooksida. Vi kommer inte alltid skicka sms till våra danser och vår hemsida är stängd. I år tar vi inte in några medlemsavgifter. Är du medlem i facebook så är du medlem i föreningen ! Allt för att styrelsen ska kunna fokusera på att ordna danser och inte på administration. Istället kommer våra danser kanske kosta någon tia mer. Som medlem i föreningen kan du fortfarande få rabatt på dansskor.se och dansshopen.se.

En annan viktigt funktion som föreningen fyller är att visa upp möjligheter till salsadans m.m. och hjälpa våra medlemmar att åka tillsammans på olika tillställningar. Vi kommer att låta olika arrangörer annonsera på vår facebooksida och vi kommer att påminna om olika arrangemang och ev göra någon typ av danskalender. Vår sida är också ett utmärkt ställe att annonsera på om Du/vi vill ha sällskap i bilen till någon dans! Låt oss alltså hjälpas åt att samla våra medlemmar till olika tillfällen. Alla dansideer är välkomna på vår facebooksida eller direkt ill någon av oss på Facebook!

Vi ser fram emot ett nytt härligt dansår !

Filipa, Ingela, Muhsen, Katarina

Underkategorier