Stadgar för föreningen Dansfeber i Falun


§1 Namn

Föreningens namn är "Dansfeber" och är verksam i Dalarna.

§2 Bakgrund till föreningens bildande

När föreningen bildades 2010 hade dansintresset exploderat i Sverige. TV program som "Let's Dance", "Dansbandskampen" och "Do you think you can dance" hade gjort att det inne att dansa. I Falun fanns en handfull dansskolor/dansinstruktörer som lärde ut pardanser och intresset var stort. Problemet var att det inte fanns några dansrestauranger i Falun och knappt några i Dalarna som välkomnar dansare eller erbjuder danskvällar till en publik över 25 år. Förutom sommarens logdanser bestod utbudet av Stora Björn i Borlänge samt ett antal bystugor i kommunen som erbjöd motionsdanser och fikastund där man dansade till musik från en medhavd CD spelare.

§3 Syfte

Att föreningens medlemmar skall få dansa mer. Detta skall ske under trevliga, kvalitativa och ordnade former. Föreningen skall också verka som en ambassadör för att locka fler att börja dansa och ta del av den verksamhet som både dansskolor och föreningen "Dansfeber" bedriver.

§4 Verksamhet

• Föreningen skall löpande arrangera kvalitativa danskvällar och workshops för föreningens medlemmar. Detta kan ske i av föreningen tillfälligt eller fast hyrda lokaler eller i samarbete med annan samarbetspartner / näringsidkare. Föreningen ska dock alltid stå som arrangör av sammankomsten.

• Föreningen kan utöva verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

• Föreningen är religöst och partipolitiskt obunden.

• Föreningen skall vara oberoende och så långt det är möjligt samarbeta med dansskolor, dansinstruktörer och andra dansarrangörer.

§5 Alkoholpolicy

• Föreningens verksamhet skall präglas av hög kvalité, god känsla och gott omdöme. Även om medlemmarna i första hand är medlemmar för att dansa så skall de, om möjligt, även kunna erbjudas mat och alkoholdrycker.

• Utskänkning av alkoholhaltiga drycker får aldrig användas som ett argument för att locka besökare, t.ex. priserbjudande på alkohol. Man får däremot informera om alkoholförsäljning till de sammankomster som föreningen arrangerar.

§6 Fotopolicy

• Fotografering kommer att hända då och då. De som inte vill vara med på foton, de få säga till fotografen.

§7 Medlemsvärvning

• Föreningen värvar nya medlemmar via egen webbsida, e-post och personlig informationsspridning.

§8 Medlemskap och uteslutning

• Medlemskap kan beviljas enskilda personer vilka erkänner föreningens stadgar och betalar medlemsavgift till föreningen. Den som kan kan uppvisa kvitto på inbetald medlemsavgift och av styrelsen inte är utesluten, anses vara medlem i föreningen och äger tillträde till de arrangemang som föreningen anordnar.

• Medlem som aktivt eller inaktivt motverkar och kan anses skada föreningen kan uteslutas ur föreningen av styrelsen.

• Medlem som vid föreningens sammankomster uppträder störande p.g.a alkoholförtäring skall kunna uteslutas ur föreningen. Styrelsen fattar beslut i samråd med ansvarig person vid respektive danstillfälle men denna person äger inte rösträtt i ärendet om denne inte är styrelseledamot.

§9 Medlemsavgift

Medlemsavgift erlägges till föreningen i enlighet med styrelsens beslut.

§10 Vänföreningar

Styrelsen äger rätt att teckna samarbetsavtal med andra dansföreningar "vänföreningar" där deras medlemmar erbjuds reducerad medlemsavgift i "föreningen "Dansfeber".

§11 Sponsorpolicy

Föreningen äger rätt att samarbeta med sponsorer som ger ekonomiskt bidrag till föreningen eller står för delar av föreningens kostnader vid olika arrangemang. Dessa sponsorer skall om de så önskar skall namnges och premieras före liknande företag organisationer som inte är sponsorer.

§12 Beslutande organ

Årsmötet är föreningens högst beslutande organ.

§13 Revision

En revisor och revisorssuppleant väljs av årsmötet per räkenskapsår. Ingen av dem får ingå i styrelsen. Föreningen skall senast tre veckor innan årsmötet överlämna föreningens bokföring, samtliga mötesprotokoll samt medlemsmatrikel till revisorerna. Revisorerna skall senast en vecka innan årsmötet överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

§14 Valberedning

Årsmötet väljer valberedning inför kommande verksamhetsår. Den skall bestå av 3 personer och dessa får ej ingå i styrelsen. Deras uppgift är att senast tre månader innan kommande årsmöte kontakta sittande styrelse och revisorer med en förfrågan om eventuellt fortsatt engagemang inför kommande år. Om behov uppstår skall valberedningen, hitta nya kandidater till styrelsearbete, revisorsposterna samt valberedning inför nästa års årsmöte. Valberedningen har full rätt att föreslå nya personer till årsmötet som är högst beslutande. Valberedningen skall presentera sina kandidater till styrelsen senast 1 vecka innan årsmötet.

§15 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast tre månader efter avslutat räkenskapsår och skall påannonseras på föreningens hemsida senast 2 veckor innan mötet.

Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte.

• Mötets öppnande

• Mötets behörighet

• Val av mötets ordförande

• Val av mötets sekreterare

• Val av två personer att justera mötets protokoll

• Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år

• Ekonomisk berättelse för föregående år

• Revisorns berättelse för föregående år

• Fråga om ansvarsfrihet för föregående års styrelse

• Val av årets styrelse

• Val av årets revisorer

• Val av valberedning

• Årets verksamhetsplan

• Årets budget

• Under året inkomna frågor och övriga frågor

• Mötets avslutande

§16 Extra årsmöte

Styrelsen kan, om de anser det vara nödvändigt, när som helst kalla till extra årsmöte. Där kan endast de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§17 Regler för rösträtt och beslutsfattande

Endast fullt betalande medlem äger rösträtt på årsmöte. Styrelsen är beslutsför då mer än halva antalet styrelseledamöter deltar vid mötet. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Ordföranden har avgörande röst vid lika röstetal. Om endast minsta antalet ledamöter är närvarande för att vara beslutsfattande krävs samtycke i ärendet.

§18 Styrelsens sammansättning

• Styrelsen tar tillvara medlemmarnas intressen och verkar för föreningens

framåtskridande i enlighet med dess stadgar.

• Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet och tillgångar.

• Styrelsen planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.

• Styrelsen förbereder årsmöte, ansöker om bidrag, värvar nya medlemmar samt verkställer de beslut som fattas på årsmötet. De behandlar övriga frågor och förslag som kommer in på planerade verksamhetsmöten.

• Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare samt

2 ledamöter.

Styrelseledamöterna väljs enligt följande:

• 1 Ordförande, 2 år

• 1 Sekreterare, 2 år

• 1 Kassör, 2 år

• 2 Ledamöter, 2 år

• 2 Suppleanter, 1 år

De styrelseledamöter som väljs på 2 år skall så långt det är möjligt väljas med överlappande mandatperioder.

§19 Firmateckning

Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§20 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast ske efter att förslag inkommit till styrelsen från ledamöterna. Ordförande utlyser ett styrelsemöte där minst fem ledamöter måste närvara.

§21 Upplösning

• Styrelsen beslutar om föreningen skall upplösas oavsett medlemsantal. Detta kan endast ske genom ett extra styrelsemöte.

• Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen.

• Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter skall föreningens tillgångar överlåtas till någon eller några av föreningens Vänföreningar eller föreningar med liknande syfte.